LEASING

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť Across Consulting, s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A

Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 210 824, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Vložka číslo 147822/B. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: info@autoleas.sk, tel.č.: +421 910 950 091

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb, zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Across Consulting, s. r. o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, číslo domu, mesto, štát, rodné číslo, číslo OP, datum platnosti OP, IČO zamestnávateľa, príjem za 3 mesiace, zamestnaný od, zamestnaný na, rodinný stav, počet vyživovaných detí, doba splácania,  telefónne číslo, e-mailová adresa.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na kontaktovanie a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Across Consulting, s. r. o..

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@autoleas.sk

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

– spoločnosť Across Consulting, s. r. o., sídlom Karpatské námestie 7770/10A

Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 210 824, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

– na prístup k osobným údajom

– na opravu osobných údajov

– na obmedzenie spracovania osobných údajov

– na výmaz osobných údajov

– na prenositeľnosť osobných údajov

– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 15.06.2023

Ponúkame výhodné financovanie motorových vozidiel

Banca Bank’s journey started with a single belief to connect people, places and possibilities by doing things others said could not be done. Anchored on this belief, the Bank was founded in 2017 and we are, to date, headquartered in the Mauritius International Financial Centre with a representative office in United States.

Banca Bank’s journey started with a single belief to connect people, places and possibilities by doing things others said could not be done. Anchored on this belief, the Bank was founded in 2017 and we are, to date, headquartered in the Mauritius International Financial Centre with a representative office in United States.

10,000

We employ 15,000 people around the world

10,000

We employ 15,000 people around the world

10,000

We employ 15,000 people around the world

0
Our colleagues come from 125 different countries
0
More than 75 years in business
0
450 branches worldwide
0
We are present in 25 markets

Best Consumer Digital Bank

Global Finance 2020

0
Global Finance 2020
0
We’re listed on two of Asia’s largest stock exchanges
RECOGNITION

Milestones and Accolades

2020

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2019

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2018

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2017

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2016

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2015

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2014 and before

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Awards

 • CITI BANK

  Straight-Through processing (STP) Excellence Award

 • MARCOM AWARDS

  Platinum Winner for ‘The Believers’ Campaign

 • BURJ CEO AWARDS

  Most Innovative Bank in Mauritius

 • GLOBAL BRANDS MAGAZINE

  Most Innovative Treasury Services

  Best Banking Brand in Mauritius

  Best Credit Card Rewards Program

Leadership

Meet our leadership team

see more

Our latest financial results

Access Scotiabank’s latest quarterly results and archived financial documents.

See results